รับสมัครงานด่วน

1. ช่างเทคนิค 1 อัตรา
        วุฒิการศึกษาปวส. ก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม
        มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี

2. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
        วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
        มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปี